Naturen

Våre kjerneverdier er - Kvalitet Nær Naturen -

Naturen er opprinnelsen til all mat, også her på Kværner. Hele gården drives økologisk, som en selvfølgelig konsekvens av at all matproduksjon er avhengig av naturen. Det innebærer blant annet at vi ikke bruker sprøytemidler og vi gjødsler ikke med kunstgjødsel. Vi ønsker å utnytte det gården har å by på, framfor å kjøpe inn ressurser utenfra. Dette er grunnen til at lammene blir på beite så lenge som mulig, og ikke blir sluttfôret på kraftfôr. Bedre for sauene, bedre for oss, og bedre for naturen.

I tillegg vil vi ta vare på de unike egenskapene naturen i lokalmiljøet har. Fordi vi holder til på Romerike, er de fleste beitene våre i raviner i nærheten av gården Slike raviner i marin leire er vanlige her, men veldig sjeldne i verden ellers, og står nå på rødlisten for naturtyper. Raviner blir dannet gjennom langsomme, naturlige landskapsprosesser, og er umulig å gjenskape kunstig. Dette betyr at hvis vi ødelegger et ravinesystem er det tapt for alltid, iallfall i et menneskelig tidsperspektiv.

Ravinedaler er derfor en truet landskapsform i seg selv, men de er også et viktig område med stort biologisk mangfold. Dette mangfoldet er bra for både produksjon, dyrehelse, og  kjøtt- og melkekvalitet. 

De permanente ravinebeitene har mye høyere biologisk mangfold enn jorder vi har sådd engvekster på, og det er beitingen som sørger for det store mangfoldet av arter. Samspillet mellom sauene, plantene og jordsmonnet skaper et helt spesiellt miljø for mange spennende arter. Både planter, moser, sopp, insekter, fugler, bløtdyr og alle de viktige organismene i den levende jorda. 

Det er derfor viktig for oss at sauene våre beiter i ravinene på Romerike.